Här följer en beskrivning av de pågående studier som bedrivs på vår klinik. Om du är intresserad av att delta i någon av studierna eller om du önskar mer information hittar du kontaktuppgifter under fliken kontakt.

PRECTRA - Precision i tralokinumabterapi


Klinisk läkemedelsprövning för böjveckseksem


Till denna studie rekryteras 42 personer med måttligt till svårt atopiskt eksem utan pågående systembehandling (behandling i tablett eller injektionsform) eller där behandlingsmetod planeras bytas.

 

Medverkande i studien kommer att behandlas med läkemedlet tralokinumab. Det är ett så kallat biologiskt läkemedel vilket ges som injektion i sprutform. Läkemedlet är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten.

 

Personer som ingår i prövningen kommer att följas med täta återbesök under 32 veckor (totalt nio besök), lämna hud- och blodprover samt fylla i frågeformulär och genomgå helkroppsfotografering. Läkemedlets behandlingseffekt kommer att utvärderas.  Noggranna analyser av de prover som tas sker med målsättning att öka förståelsen för eksem och varför vissa behandlingseffekten vid läkemedel kan skilja sig åt mellan patienter. Målsättning på sikt är att lägga grunden för en individualiserad behandling av eksem.

BREPSO - Brodalumab vid eksematiserad psoriasis

Klinisk läkemedelsprövning för eksematiserad psoriasis

 

Till denna studie rekryteras 15 personer med måttligt till svårt eksematiserad psoriasis utan pågående systembehandling (behandling i tablett eller injektionsform). Eksematiserad psoriasis är en variant av psoriasis i vilken patienten också uppvisar tecken på eksem. Sådana tecken kan vara hudbesvär som ser ut som eksem, hudutslag i böjvecken, förekomst av allergier, ärftlighet för eksem och tendens till infektioner i hudutslagen.

 

Medverkande i studien kommer att behandlas med det biologiska preparatet Brodalumab. Det är ett så kallat biologiskt läkemedel vilket ges som injektion i sprutform. Detta preparat är godkänt av läkemedelsverket.

 

Personer som ingår i prövningen kommer att följas med återbesök under 14 veckor (totalt fem besök), lämna hud- och blodprover samt fylla i frågeformulär och genomgå helkroppsfotografering. Läkemedlets behandlingseffekt kommer att utvärderas. Noggranna analyser av de prover som tas sker med målsättning att öka förståelsen för psoriasis och varför behandlingseffekten vid läkemedel kan skilja sig åt mellan olika patienter. Målsättningen på sikt är att lägga grunden för en individanpassad behandling av psoriasis.

Karolinska Translationell Dermatologi

Karolinska Translationell Dermatologi är en forskningsstudie där personer med både vanliga och mindre vanliga hudbesvär kommer att följas. Huden undersöks i detalj med flera olika metoder för att se vad som kännetecknar olika hudsjukdomar. Målet är att få fram ett ”fingeravtryck” som visar hur hudens olika beståndsdelar såsom hudbarriären, immunförsvaret och bakteriefloran ser ut hos varje studiedeltagare. Vår målsättning är att öka kunskapen om hudsjukdomar och på sikt är att förbättra möjligheten att ställa rätt diagnos vid hudbesvär och lägga en grund för individanpassad behandling.

 

Studien utförs av Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Sjukhuset.

 

Medverkande i studien kommer att följas på hudkliniken på Karolinska Sjukhuset och lämna hud- och blodprover, fylla i formulär om sitt mående samt helkroppsfotograferas med en särskild 3D-kamera. I studien ingår fyra besök under det första studieåret och därefter ett besök årligen, med tätare besök om behov uppstår.

 

Följande hudsjukdomar ingår i projektet:Alopecia Areata (fläckvis håravfall)

Malignt Melanom

Atopiskt eksem (böjveckseksem)

Merkelcellscancer

Dermatomyosit

Morfea/Sklerodermi

Eosinofil fasciit

Nummulärt eksem/mynteksem

Granuloma Annulare

Pemfigus Vulgaris

"Hudinflammation av oklart ursprung"

Pityriasis ruba pilaris

Kutan amyloidos

Prurigo simplex (klåda)

Kutan sarkoidos

Psoriasis

Kutant T-cellslymfom

Pustulär psoriasis

Graft versus host disease (GVHD)

Pyoderma gangrenosum

Hidradenitis Suppurativa

Skivepitelcancer i huden

Lichen planus

Vitiligo

Lupus Erythematosus

Venöst bensår


Urtika (nässelutslag)