För remittenterSjukvårdpersonal kan remittera en patient till oss för bedömning om en de tror att denne är lämplig för deltagande i någon av våra pågående forskningsstudier. Remiss skickas antingen elektroniskt i journalsystemet Take Care till ”S KTD Mott” eller via post till hudkliniken på Karolinska Sjukhuset i Solna. Vi emottar endast vuxna patienter (fyllda 18 år).


Se nedan för detaljerad information om våra pågående studier.


Just nu mottar vi med särskilt intresse följande diagnosgrupper:

 • Måttligt-svårt atopiskt eksem i behov av systembehandling, för inklusion i KTD- eller PRECTRA-studien.
 • Svår psoriasis med drag av eksem (eksematiserad psoriasis), för inklusion i BREPSO-studien.
 • Nummulärt eksem (alla svårighetsgrader), för inklusion i KTD-kohortstudien.


BREPSO - Prövarinitierad utvärdering av Brodalumab-behandling vid eksematiserad psoriasis.

 

BREPSO är en prövarinitierade läkemedelsprövning med syfte att kartlägga de underliggande mekanismerna vid psoriastypen eksematiserad psoriasis och effekten på dessa vid behandling med IL-17RA-antikroppen brodalumab. Sponsor och ansvarig för studien är Karolinska Universitetssjukhuset.

 

15 patienter kommer att inkluderas och följas under 12 veckor. Deltagarna kommer att bli behandlade med 210 mg Brodalumab subkutan injektion enligt standarddosering (vecka 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12). I projektet planeras 5 studiebesök under totalt 14 veckor. Besökslängden är ungefär 1-2 timmar (vid besök 2 och 5 sker provtagning av hudprover, sådant besök tar lite längre tid, upp till 2 timmar).

 

Följande data samlas in:

Klinisk information:

 • Klinisk fenotyp - frågeformulär för livskvalitet, triggerfaktorer och andra sjukdomar.
 • Helkroppsfotografering med Canfield Vectra 360.

 

Biologiska prover:
6 mm stansbiopsi i huden (lesionell och icke-lesionell) med histopatologisk utvärdering vid baseline och efter 12 veckor.

Svabb från huden för att upptäcka koloniserande mikroorganismer.

Tejpprov från huden för att undersöka fettsyresammansättningen.

Analys av totalt 195 ml blod per patient.

Saliv- eller blodprov för genetisk analys avseende fillagringenanalys.

 

Från de biologiska proverna kartläggs genuttrycket (transkriptom), bakteriesammansättningen (mikrobiom), fettsyresammansättningen (lipidom), förekomst av olika inflammatoriska proteiner i blodet (proteom), histopatologiska markörer och vissa blodmarkörer. Detta för att se hur dessa faktorer påverkas av behandling med brodalumab.

 

Efter 16-veckorsperioden kommer studiedeltagarna att erbjudas fortsatt behandling med brodalumab.

 

Inklusionskriterier:

 • PASI ≥ 10%
 • Ålder mellan 18 och 80. Vikt över 40 kg och under 160 kg.
 • Påskrivet informerat samtycke
 • Uppfyller kriterier för eksematiserad psoriasis (minst två fynd ur vardera grupp);

Psoriasis: Utslag på extensorytor, utslag med invers distribution, nagelfynd förenliga med psoriasis, psoriasisartrit, negativt odling för S.aureus, hereditet för psoriasis, dilaterade kapillärer i papillära dermis, Munro´s microabcesser, hyperparakeratosis.


Eksem: Utslag på flexorytor, lichenifiering, vesikler, serumkrustor, växt av S.aureus, hereditet för eksem, förekomst av IgE mot vanliga luftallergen, spongios, eosinofiler.

 


Exklusionskriterier:

 • Graviditet eller amning
 • Förekomst av epilepsi, signifikant neurologiska sjukdomar, cerbrovaskulär sjukdom eller ischemi
 • Förekomst av hjärtinfarkt eller hjärtarrytmi som kräver behandling
 • Förekomst av signifikant njur eller leversvikt.
 • Patienter som bedöms vara opålitliga eller bedöms ej kunna genomföra de planerade återbesöken
 • Kvinnor i fertil ålder förutsatt att de inte använder adekvat antikonception under samt 4 veckor efter studien slut.
 • Oförmåga eller ovilja att genomgå upprepad blodprovstagning
 • Oförmåga eller ovilja att genomgå upprepade biopsier
 • Patienter med pågående immunomodulerande systembehandling inom 5 halveringstider eller 4 veckor (det som är kortast).
 • Immunomodulerande topikal behandling inom 1 vecka före studiestart.
 • Tidigare icke-framgångsrik behandling med IL-17 hämmare.
  Fototerapi inom 4v innan besök nr 2 (d.v.s. inom 2v innan studieinklusion).

 

 

 

 

 

 

PRECTRA – Precision i tralokinumab terapi.

 

PRECTRA är en prövarinitierad läkemedelsprövning med syfte att kartlägga de underliggande mekanismerna vid eksem och effekten på dessa vid behandling med IL-13-antikroppen tralokinumab. Sponsor och ansvarig för studien är Karolinska Universitetssjukhuset. Tralokinumab godkändes av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 2021 för behandling av måttlig till svårt atopiskt eksem.

 

I studien inkluderas 42 studiepersoner vilka behandlas med tralokinumab under 32 veckor. Nio besök sker under studien. Besökslängden är ungefär 1 timme (vid två besök sker provtagning av hudprover, sådant besök tar lite längre tid, upp till 3 timmar).

 

Följande data samlas in:

Klinisk information:

 • Klinisk fenotyp - frågeformulär för livskvalitet, triggerfaktorer och andra sjukdomar.
 • Helkroppsfotografering med Canfield Vectra 360.

 

Biologiska prover:
6 mm stansbiopsi i huden (lesionell och icke-lesionell) med histopatologisk utvärdering vid baseline och efter 12 veckor.

Svabb från huden för att upptäcka koloniserande mikroorganismer.

Tejpprov från huden för att undersöka fettsyresammansättningen.

Analys av rutinblodprov.

Saliv- eller blodprov för genetisk analys avseende fillagringenanalys.

 

Från de biologiska proverna kartläggs genuttrycket (transkriptom), bakteriesammansättningen (mikrobiom), fettsyresammansättningen (lipidom), förekomst av olika inflammatoriska proteiner i blodet (proteom), histopatologiska markörer och vissa blodmarkörer. Detta för att se hur dessa faktorer påverkas av behandling med tralokinumab. Det övergripande syftet med studien är identifikation av biomarkörer för mer precis behandling och diagnostik vid eksem.

 

 

Inklusionskriterier:

 • Diagnos av atopiskt eksem enligt UK Working Criteria, fastslagen av läkare.
 • Ålder mellan 18 och 60. Vikt över 40 kg och under 160 kg.
 • Påskrivet informerat samtycke
 • EASI-poäng ≥ 12 vid första besöket (screeningbesök). EASI är en svårighetsgradering av eksem.
 • EASI-poäng ≥ 16 vid andra besöket

 

Exklusionskriterier:

 • Graviditet eller amning
 • Förekomst av epilepsi, signifikant neurologiska sjukdomar, cerbrovaskulär sjukdom eller ischemi
 • Förekomst av hjärtinfarkt eller hjärtarrytmi som kräver behandling
 • Förekomst av signifikant njur eller leversvikt.
 • Patienter som bedöms vara opålitliga eller bedöms ej kunna genomföra de planerade återbesöken
 • Kvinnor i fertil ålder förutsatt att de inte använder adekvat antikonception under samt 4 veckor efter studien slut.
 • Oförmåga eller ovilja att genomgå upprepad blodprovstagning
 • Oförmåga eller ovilja att genomgå upprepade biopsier
 • Patienter med pågående immunomodulerande systembehandling inom 5 halveringstider eller 4 veckor (det som är kortast).
 • Immunomodulerande topikal behandling inom 1 vecka före studiestart.
 • Tidigare icke-framgångsrik behandling med IL-17 hämmare.
 • Fototerapi inom 4v innan besök nr 2 (d.v.s. inom 2v innan studieinklusion).

 

 

 

 

 

Karolinska Translationell Dermatologi (KTD-studien)

Syftet med KTD-studien är att ta fram underlag för en mer exakt karaktäriseringen av patienter med inflammatoriska hudsjukdomar och hudtumörer. I denna kohortstudie är målet att samla klinisk och molekylär information om totalt 2800 studiepersoner med olika hudsjukdomar. Syftet är att identifiera endotyper (de molekylära processer som underligger en sjukdoms kliniska fenotyp) och biomarkörer som kan vägleda vid diagnos, prognostisering och val av behandling för patienter med hudsjukdomar.


Studiepersonerna följs tills vidare i studien med fyra besökstillfällen första året (månad 0, 1, 3 och 6) och därefter årligen. Detta är en diagnostisk studie och läkemedelsintervention ingår ej i studieprotokollet. Patienterna skall dock vara utan pågående systembehandling vid inklusion. Efter inklusion behandlas ingående patienter enligt aktuella behandlingsrekommendationer utifrån hudsjukdomens svårighetsgrad.  


Insamlad studiedata:


Kartläggning av klinisk fenotyp:

 • Sjukdomsinformation, komorbiditet, patient- och läkarrapporterade utfallsmått bland annat.
 • Bildinformation: Helkroppsfotografering med Canfield Vectra 360-kamerasystem.


Biologiska prover:

 • Hudbiopsi: 6 mm stora stansbiopsier (lesionell och icke-lesionell). Två hudbiopsier tas vid inkludering (månad 0) och en biopsi tas vid uppföljning efter tre månader.
 • Svabb från frisk och sjuk hud för att kartlägga koloniserande mikroorganismer. Provtas vid månad 0 och 3, sedan årligen.
 • Tejpprov från frisk och sjuk hud för att undersöka fettsyresammansättningen. Provtas vid månad 0 och 3, sedan årligen.
 • Blodprover tas vid varje besök.


Från de biologiska proverna kartläggs genuttrycket (transkriptom), bakteriesammansättningen (mikrobiom), fettsyresammansättningen (lipidom), förekomst av olika inflammatoriska proteiner i blod och hud (proteom), histopatologiska markörer och vissa blodmarkörer.


Information om dessa variabler samkörs sedan med den kliniska informationen samt bilddata i syfte att identifiera nyckelprocesser vad gäller sjukdomsutveckling samt behandlingssvar.

Förhoppningen är att resultatet från denna studie skall bidra till att lägga grunden för individualiserad behandling, så kallad precisionsmedicin, inom dermatologi.

 


Inklusionskriterier:

 

 • Vuxen patient (>18 år). 
 •  Diagnos av någon av följande hudsjukdomar ställd av hudläkare. Alla svårighetsgrader är aktuella även om i första hand måttligt till svår utbredning prioriteras vid inflammatoriska hudsjukdomar:

 

 

 

Exklusionskriterier:

 • Immunologiskt relevant systemterapi inom två biologiska halveringstider eller immunologiskt aktiv topikal behandling inom två veckor innan inklusion.
 • Oförmåga att förstå konsekvenserna av att ingå i studien och till att samtycka skriftligen till inklusion.
 • Ej medgivande av biopsi- och blodprovstagning.

 

Alopecia Areata (fläckvis håravfall)

Malignt Melanom

Atopiskt eksem (böjveckseksem)

Merkelcellscancer

Dermatomyosit

Morfea/Sklerodermi

Eosinofil fasciit

Nummulärt eksem/mynteksem

Granuloma Annulare

Pemfigus Vulgaris

"Hudinflammation av oklart ursprung"

Pityriasis ruba pilaris

Kutan amyloidos

Prurigo simplex (klåda)

Kutan sarkoidos

Psoriasis

Kutant T-cellslymfom

Pustulär psoriasis

Graft versus host disease (GVHD)

Pyoderma gangrenosum

Hidradenitis Suppurativa

Skivepitelcancer i huden

Lichen planus

Vitiligo

Lupus Erythematosus

Venöst bensår


Urtika (nässelutslag)